حقوقی (وکالت)

 

 

نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث

 

جمهوري اسلامي ايران

 وزارت امور اقتصاد و دارايي

اظهار نامه ماليات بر ارث

 

 

نام و نام خانوادگي متوفي

شماره شناسنامه

سال صدور

محل صدور شناسنامه

حوزه محل صدور

 

نام پدر

 

تابعيت

 

تاريخ فوت

شماره اقتصادي متوفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرين اقامتگاه قانوني متوفي (محل سكونت )

 

 

 

مشخصات وراث :

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره شناسنامه

تاريخ تولد

محل صدور شناسنامه

حوزه محل صدور

 

تابعيت

نسبت با متوفي

نشاني كامل محل سكونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين اظهار نامه در تاريخ ......... به دفتر حوزه مالياتي شماره ........ شهرستان ...... واصل و به .......... شماره ...... ثبت دفتر شده است .

 

نام و نام خانوادگي مميز حوزه مالياتي    امضاء

 

شماره و تاريخ ثبت در دفتر مركزي ارث

 

نام و نام خانوادگي     امضاء

 

 

 

 

 

رديف

 

مشخصات و نشاني كامل دارايي ، شرح ديون و هزينه هاي انجام شده

 

ارزش دارايي (به ريال )

 

ديون و هزينه ها (به ريال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

ماليات علي الحساب پرداختي طي رسيد شماره .......بانك ملي شعبه .......   به مبلغ ........ريال

 

 

 

 

توجه : اموال و حقوق مالي متوفي واقع در خارج از ايران و مبلغ ماليات بر ارث پرداختي بابت آنها به دولت محل وقوع مال در اين قسمت ذكر شود .

 

 

 

صحت مندرجات اظهارنامه تنظيمي مورد  تاييد وراث تنظيم كننده اظهار نامه با مشخصات زير است :

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نشاني كامل محل سكونت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ساعت 20:11  توسط وکیل باشی  |